LASTEAIA PÄEV

Lasteaed on avatud tööpäeviti kell 7.30 – 18.00. Eralastead Rüblik õppe – ja kasvatuskorralduse aluseks on õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale. Rühmad töötavad päevakava alusel, millega on võimalik tutvuda kodulehel ja rühmade koridoris oleval teadete tahvlil.
Lapsevanemal on õigus saada lasteaia direktorilt ja õpetajatelt teavet lasteaia töökorralduse ning õppe -ja kasvatustegevuste kohta. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda, hiljemalt samal hommikul kella 8.30ks rühmatelefonil Mürakarud 56 243 911 ja Kaisukarud 58519685 või kirjutab teate E-lasteaed ELIIS.
Kui lasteaeda pole teatatud lapse puudumisest, läheb esimene puudumise päev toidurahana kirja. Kui laps on puudunud ja soovite ta järgmisel päeval lasteaeda tuua, siis palun teatage sellest lasteaeda, et Teie lapsele saaks järgmiseks päevaks toidu tellida.

LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJUVIIMINE

Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine toimub lapsevanemale sobival ajal arvestades lasteaia päevakava. Lapse turvalisuse tagamiseks annab vanem lapse õpetajale isiklikult üle. Kell 8.30 on hommikusöök ning 9.00 algavad õpetaja poolt ettevalmistatud tegevused. Lapsele järgi tulles võtke kindlasti õpetajatega kontakti. Rühma õpetaja vastutab lapse eest seni, kuni lapsevanem on võtnud lapse üle ja teatanud lahkumisest. Õhtul palume kinni
pidada lasteaia sulgemise ajast. Lasteaed suletakse kell 18.00. Lapsevanem tuleb lapsele järgi hiljemalt 10 minutit enne lasteaia sulgemist, et oleks aega saada tagasisidet päevast ja jõuaks lapse riidesse panna enne lasteaia sulgemist. Juhul, kui tekib probleeme lapsele õigeks ajaks järele tulemisega, palume sellest kindlasti informeerida rühma õpetajat.

Teatage õpetajale, kui lapsele tuleb järele keegi teine peale lapsevanema. Õpetajal pole õigust anda last üle võõrale inimesele ilma vanemaga konsulteerimata. Erandite puhul vajame lapsevanema volitust. Kui last viib koju alaealine pereliige, peab lapsevanem esitama lasteaia direktorile kirjaliku avalduse, millega võtab vastutuse lapse täiskasvanu järelevalveta olemise eest lasteaia hoones, õuealal ja koduteel. Kui lapsele tuleb
järele täiskasvanu, kes ei ole lapse pereliige, palume sellest informeerida kindlasti rühma õpetajaid

LAPSE TERVIS

Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul informeerib vanem vajadusel kirjalikult direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest (nt eritoit, allergia), mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava või tellib toitlustajalt eritoitu.
Rühma õpetajal on õigus mitte vastu võtta haiguse tunnustega last (silmapõletik, lööve, tugev vesine nohu, köha, palavik).
Nakkushaigustest (COVID-19, tuulerõuged, sarlakid, leetrid jms) palume viivitamatult lasteaeda teavitada. Peale nakkushaigust lubab lapse lasteaeda tagasi last ravinud arst.
Menüüga saab tutvuda E-lasteaed Eliisis.

LAPSE RIIETUS

Laps tuuakse lasteaeda puhaste ja tervete riietega. Rühmatoas on lapsel vajalikud vahetusjalanõud ja mugav riietus.
Lapsel on lasteaias oma kapp. Lapsel peaksid olema kapis kamm, pabertaskurätikud ja tagavarariided.
Õues viibimiseks on lapsel eraldi õueriided. NB! Lapse turvalisuse huvides ei tohiks olla riietuses seotavaid salle (palume kasutada kaeluseid) ja pikki kapuutsinööre. Laste riided ja jalanõud on soovitav märgistada lapse nimega.

MÄNG JA ÕUESOLEK

Lasteaias viibivad lapsed õues 1 – 2 korda päevas. Talvel käivad 2 – 3 aastased lapsed õues väli temperatuuriga kuni -10 C ja 4 – 7 aastased lapsed kuni -18 C.
Laps võib lasteaeda kaasa võtta oma kaisu mänguasja. Väikeseid ja kergesti purunevaid mänguasju pole soovitav kaasa võtta ning kodust kaasavõetud mänguasjade purunemise või kadumise eest lasteaed ei vastuta.

KOOSTÖÖ JA TURVALISUS

Hea koostöö lapsevanemate ja õpetaja vahel on aluseks lapse kiirele kohanemisele ja turvatunde kujunemisele. See omakorda toetab lapse arengut ja loob meeldiva meeleolu terveks päevaks. Lasteaia töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades. Laste ja töötajate vaimset/füüsilist turvalisust ohustavate olukordade tekkimise korral pöördutakse lasteaia direktori poole, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi andmine sotsiaalametnikule, lastekaitse spetsialistile või politseile.

Teatage õpetajale, kui vajalikud kontaktandmed (telefoninumber, meiliaadress, kodune aadress) on muutunud. Lapsevanemate meililisti/Facebooki gruppide kaudu informeerime Teid lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest tegemistest.

Küsimuste, murede, probleemide ja ettepanekutega pöörduge julgelt lasteaia pidaja, direktori, õpetajate ja õpetaja abide poole. Teiepoolsed ettepanekud lasteaia töökorralduse suhtes on igal ajal teretulnud.